Background

Focus Baia Mare - 
aniversarea a 120 de ani de arta
Focus Baia Mare -
120 Years of Art

ARTIȘTI / ARTISTS:
Zoltan Bela, Paul Erdöș, Laura Ghinea, Vasile Kazar, Bogdan Rață,
Mircea Suciu, Gheza Vida, Friedrich Walter

CURATOR:
Cosmin Năsui
image

Despre proiect

Focus „120 de ani de artă la Baia Mare” cuprinde o panoramă a lucrărilor de artă reprezentative pentru Școala de la Baia Mare – fondată de Hollosy Simon în 1896, o linie a timpului marcată cu evenimentele artistice importante și este acompaniat de elemente și obiecte de arhivă: fotografii de epocă, cataloage de expoziiții, obiecte și însemnări care au aparținut artiștilor și organizațiilor lor profesionale. Panorama acestui compus de cercetări teoretice și istorice, împreună cu proiectul expozițional prezentat în stadiu de preview, oferă o înțelegere recuperatoare, deopotrivă comprehensivă și de ansamblu, atât de necesară, cu prilejul aniversării a 120 de ani de artă la Baia Mare. Componentă artistică, atât cea istorică cât și cea contemporană, este definitorie pentru identitatea culturală a Băii Mari și, într-o înțelegere mai largă, pentru identitatea regională și națională a acestui fenomen artistic european. Proiectul „120 de ani de artă la Baia Mare” este adresat deopotrivă profesioniștilor și publicului larg. Prezentarea deschisă a proiectului deschide posibilitatea interpretărilor istorice, estetice și stilistice ale unui fenomen artistic devenit identitar cultural. Display-ul expozițional oferă posibilități de înțelegere antropologice dar și sociologice a manifestărilor artistice de tipul colonizărilor și migrației temporare culturale, dar și creearea unor societăți cosmopolite prin mediul cultural și artistic. Componenta etnică a fenomenului artistic băimărean este, încă de la momentul fondator, una foarte diversă și îmbogățește patrimoniul cultural european. Pentru a prezenta aspectul determinant al diversității, expoziția este alcătuită pe asocierea lucrărilor de artă istorice, semnate de Vasile Kazar, Paul Erdos, Friedrich Walter, Vida Gheza și alții, cu cele de artă contemporană precum cele ale lui Mircea Suciu, Bogdan Rața, Laura Ghinea în ansambluri de dipticuri post istorice. Expoziția este acompaniată de o cercetare de istoria artei a activității artistice a Băii Mari. Aceasta urmărește câteva etape cronologice ale evoluției artistice în contextele sociale și politice ale intervalelor: 1896- 1947, 1948-1989, post 1990. Fiecare etapă este marcată de evoluții interne specifice și este jalonată de evenimente, expoziții și nume de artiști care s-au făcut remarcate. Etapa 1896-1947 conține momentele fondării Școlii de Pictură de la Baia Mare, ca și academie liberă de pictură de plein-air, după modelul celorlalte astfel de academii europene din epocă, momentele de colonizare artistică temporară și apoi permanentă de la Baia Mare. Din această etapă datează primele ateliere de creație și sala destinată special expozițiilor, dar și Societatea Pictorilor Băimăreni – 1911, Societatea Artiștilor Plastici din Baia Mare – 1937. Aici putem aminti câteva nume importante de artiști: Hollosy Simon, Ferenczy Károly, Réti István și Thorma János. Etapa 1948-1989 conține momentele de transformare ale tipului de învățâmânt artistic, momentele formatoare ale Uniunii Artiștilor Plastici dar și ale Liceului de Artă Baia-Mare, înființarea unor noi ateliere și spații de expoziții. Câteva nume de artiști pentru această perioadă sunt: Vida Gheza, Mihai Olos, Alexandru Şainelic, Onisim Colta, Mircea Bochiș. Etapa post 1990 se remarcă printr-o internaționalizare de o anvergură fără precent a artiștilor născuți sau educați la Baia Mare. Printre aceștia îi amintim pe Adrian Ghenie, Mircea Suciu, Bogdan Rața, Ioan Popdan, Cantemir Hauși, Sebastian Moldovan, Larisa Sitar. Fenomenul cosmopolit și colonizator al fondării în 1896 a Școlii libere de Pictură de la Baia-Mare este conturat, în timp, prin reflexul ciclic, de această dată, printr-o „colonizare” globală ale reprezentanților ei din perioada post 1990.

About project

The “120 Years of Art in Baia Mare” focus show includes an overview of the art works that are illustrative for the Baia Mare School of Arts – founded by Hollosy Simon in 1896, a timeline marked by major artistic events, accompanied by archive elements and artefacts: period photographs, exhibition catalogues, objects and pieces of writing that belonged to the artists and their trade organisations. While marking 120 of years of artistic endeavour in Baia Mare, the panorama that this body of theoretical and historical research supplies, alongside the exhibiting project shown as a preview, provides the premise for a much-needed, salvaging understanding, both encompassing and generic. The artistic element, both historic and contemporary, is defining to the cultural identity of the city of Baia Mare and, in a wider context, to the regional and national identity of this European artistic phenomenon. The `120 Years of Arts in Baia Mare’ project is targeted both at the professionals and the general public. The open presentation of the project allows for historic, aesthetic and stylistic interpretations of an artistic phenomenon that has become a cultural identity guiding mark. The display provides anthropological and sociological opportunities to understand such artistic acts as the colonization and the temporary cultural migration, but also the founding of cosmopolitan societies through the cultural and artistic milieus. The ethnic component of the local artistic phenomenon has been, ever since its beginnings, very diverse and it helps enrich the European cultural heritage. In order to emphasize the determining aspect of diversity, the show is built by associating historic artworks signed by Vasile Kazar, Paul Erdos, Friedrich Walter, Vida Gheza etc. with contemporary pieces such as those by Mircea Suciu, Bogdan Rața, Laura Ghinea in sets of post-historic diptychs. The show is accompanied by an art history research into the artistic life of Baia Mare. It follows several chronological stages of artistic evolution in the various social and political contexts: 1896-1947, 1948-1989, post-1990. Each stage is marked by specific internal evolutions and is staked by events, exhibitions and names of artists that have come to be noted. The 1896-1947 stage includes the time when the Baia Mare School of Painting was founded as a free, plein-air painting academy, following the example of other such academies of the period, the times of the artistic colonization of Baia Mare, temporary at first, and then permanent. The first artists’ studios and a special salon date back to this period, alongside the Society of the Baia Mare Painters, founded in 1911, and the Society of the Baia Mare Fine Artists – 1937. We can list several important names here: Hollosy Simon, Ferenczy Károly, Réti István and Thorma János. The 1948 – 1949 stage includes the period when the local artistic education was transformed, when the Fine Artists’ Union was formed but also the opening of the Arts Highschool in Baia Mare alongside that of new studios and exhibiting venues. Some of the artists associated with this period are Vida Gheza, Mihai Olos, Alexandru Şainelic, Onisim Colta, Mircea Bochiș. The post-1990 stage is marked by an unprecedented internationalization of the artists born or educated in Baia Mare. We will mention here Adrian Ghenie, Mircea Suciu, Bogdan Rața, Ioan Popdan, Cantemir Hauși, Sebastian Moldovan, Larisa Sitar. The cosmopolitan and colonizing phenomenon associated with the founding of the Baia-Mare Free School of Painting is shaped, in time, by a cyclical reflex, through a global `colonization` of its representatives in the post-1990 period.

BAIA MARE
GALERIE IMAGINI / IMAGE GALLERY

Focus Baia Mare - aniversarea a 120 de ani de arta
Focus Baia Mare -120 Years of Art