Background

NON-fictiuni
NON-FICTIONS

artiști / artists:
Dan Acostioaei, Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Matei Bejenaru

curatori / curators:
Cătălin Gheorghe & Cristian Nae
image

Despre proiect

Argument: Non-ficțiunea constă într-o formă de relatare a experiențelor realității, prezentând consistența faptelor care pot articula un eveniment de comunicare publică. În cazul de față, proiectul expozițional reinterpretează noțiunea de non-ficțiune din perspectiva transformărilor semiotice survenite în procesul de observare a realității și de interpretare a acesteia prin exercitarea unui fapt artistic. Deși faptele artistice sunt asociate, în cele mai multe privințe, cu acțiuni de ficționalizare, cele trei proiecte artistice expuse aici fac referințe directe la realitatea tehnologică, religioasă, culturală și politică a momentului istoric în care se află societatea bulversată în care trăim. Ele utilizează tactici ale auto-reflexivității, strategii ale procesării transformative și poetici ale interacțiunii contra-factuale. Punctând într-o diagramă trei tipuri de practici trans-substanțiate în trei proiecte artistice instalate în trei spații, se poate delimita o gândire expozițională interesată de revizitarea istoriei, de critica instituțională și de post-capitalism. Astfel, se conceptualizează o direcție de interpretare a subiectivității artistice ca dispozitiv de cercetare critică și de emancipare în vederea configurării unei abordări nonficționale a realității prin relatarea unor fapte și procese artistice. Lucrări: Instalația lui Dan Acostioaei propune o reflecție asupra potențialității artei de a transforma realitatea pornind de la condiția sa actuală de marfă, bun simbolic și valoare fetișizată. Exploatând ideea resacralizării artei în condițiile desacralizării lumii cotidiene, susținută de lunga istorie culturală în care nu de puține ori arta a jucat un rol magic (și deci, ideologic) în economia simbolică a lumii, Dan Acostioaei utilizează fragmente de limbaj deopotrivă artistic și religios pentru a construi procese comunicaționale disfuncționale și puternic estetizate, care simulează în mod ironic o funcție liturgică în timp ce generează critică instituțională. Spațiul, deja transformat la solicitarea artistului într-un cub alb ce codifică modernismul artistic, este din nou transfigurat într-o capelă în care privitorul este invitat să performeze singur rugăciunile adresate lumii artei contemporane utilizând obiectele și textele ce îi sunt puse la dispoziție. Conceptualizând o serie de referințe din mișcarea autonomiștilor italieni ori din „manifestul pentru o politică acceleraționistă”, Silvia Amancei și Bogdan Armanu propun o instalație cu o pictură-discurs (Operating the Future) și patru steaguri (4 flags for a future of post-capitalism) prin intermediul căreia își exprimă poziția critică față de realitatea socioeconomică actuală. În cadrul acestei realități, aparatul hegemonic al capitalismului avansat perpetuează ideologia ocupării spațiale și controlării timpului prin exploatarea excesivă a forțelor productive și alienarea intensivă a vieții. În raport cu monopolul capitalist asupra spațiului (prin globalizare) și a timpului (prin programare) și în relație cu tendințele economice de inhibare a politicilor de emancipare a subiectivităților se poate gândi o intensificare a formelor de rezistență prin protestul artistic în care operaționalizarea imaginării unei societăți post-capitaliste ar putea fi înțeleasă ca un caz politic de recâștigare la timp a realității. Lucrarea lui Matei Bejenaru, Mașină de developat hârtie foto color, este subsecventă proiectului artistic Mobile Darkroom Unit, realizat în 2013 pentru Kettle’s Yard Cambridge, în care artistul a construit o unitate mobilă de darkroom, a întreprins o călătorie simbolică, de inverstransfer tehnologic, de la est la vest, și a donat unitatea instituției artistice care l-a invitat să realizeze acest proiect. În această expoziție, Matei Bejenaru prezintă un dispozitiv industrial analogic creat de el, însoțit de un desen tehnic care indică componentele și funcționalitatea mașinii. Potrivit artistului, „această mașină de developat hârtie foto color de mari dimensiuni, în procedeu chimic RA-4, folosește creativ forme de cunoaștere tehnologică din anii ’60-’70, specifice fotografiei analogice din acea perioadă. Modul de producție fotografic analogic este un pretext pentru analiza producției artistice contemporane a cărei finalitate este, de multe ori, imaterială. Creativitatea artistică înmagazinată în metalul, plasticul ori adezivii ce constitutie prezența fizică a echipamentului-sculptură, acum uzat moral, fără automatizări sau asocierea altor componente electronice, are un scop funcțional precis: realizarea de fotografii analogice color de mari dimensiuni, de calitate profesională, într-un mod cât mai rudimentar cu putință. Semnificația procesului de realizare a acestor fotografii este determinată de statutul cunoașterii tehnice în țări post-comuniste, precum România, întârziate tehnologic și colonizate cu noi tehnologii, în condițiile incapacității de a produce o cunoaștere avansată în lumea actuală globalizată.” Biografii: Dan ACOSTIOAEI (n. 1974) este artist vizual şi cadru didactic la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. Lucrările sale se concentrează asupra modelelor identitare ale tranziției societății românești și asupra granițelor ideologice dintre sfera economică și condițiile producției artistice în estul Europei. A condus un atelier de lucru în cadrul unui proiect coordonat de Alexandra Croitoru la Helios Gallery, Timișoara („Timisoara Art Encounters”). Proiectele sale artistice au fost expuse în expoziții precum “În vremuri de speranță și neliniște”, MNAC, București (2015), „Laughter and Forgetting”, Festivalul de artă Bucharest Art Week, București (2015); Few Were Happy with their Condition: Video and Photography in Romania, Motorenhalle, Dresda, Germania (2015); „Between Democracies 1989- 2014 - Remembering, narrating and reimagining the past in Eastern & Central Europe and South Africa”, Johannesburg, Constitution Hill, Africa de Sud (2015); MPRA The School of Kyiv, Bienala de la Kiev (2015), One Sixth of the Earth - Ecologies of Image, MUSAC, Leon (2012), Transitland: videoart in Central and Eastern Europe 1989-2009, Reina Sofia, Madrid (2010), Illuminations, Level 2 Gallery, Tate Modern, Londra (2007). Silvia AMANCEI (n. 1991) și Bogdan ARMANU (n. 1991) formează un cuplu de artiști care trăiesc și activează în Iași. Silvia și Bogdan sunt absolvenți de studii de licență și master la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Lucrând în cadrul conceptual al utilizării noilor media și având o educație artistică în arte murală (Silvia) și pictură (Bogdan), cei doi artiști încearcă să transgreseze în practica lor granițile fizice și discursive ale obiectului (și muncii înscrise în producerea obiectului). Lucrând împreună încă din 2012, cei doi artiști au materializat o serie de expoziții, explorând / analizând / deconstruind / descompunând paradigma exploatării vieții: „Constellations of Desires” (2016, Iasi), „(No)Future” (2015, Eckernförde, Germania), „No Hope For a Future” (2015, Iasi), „Metropia” (2014, Iasi). Lucrările lor au fost prezentate în expoziții colective precum: “Arhitecturi clinice pentru un viitor compoziționist”, Bienala CAMERA PLUS (2016, Iași), „In Times of Hope and Unrest” (2015, București), „Between Democracies 1989-2014” (2015, Johannesburg), „Appearance & Essence”, Timisoara Art Encounters (2015, Timisoara), „Visualcontainer TV”, 28th Instant Video Festival (2015, Marseille), „CLOSE-UP” (2015, Praga), „Working Title” (2014, Sf. Gheorghe), „It has already happened” (2013, Iasi). Matei BEJENARU (n. 1963) este un artist vizual care trăieşte şi activează la Iaşi, unde predă fotografie şi video art la Universitatea de Arte „George Enescu”. Este membru fondator al Asociaţiei Vector din Iaşi şi director al Bienalei de artă contemporană Periferic. În proiectele sale din ultimii ani, prin fotografie, video şi performance-uri, el analizează felul în care modurile de producţie economică, cunoaşterea tehnologică, mentalităţile şi stilurile de viaţă ale oamenilor s-au schimbat în ţările post-comuniste în ultimele două decenii. Imigraţia muncitorilor români în Vest a fost analizată în proiectele artistice Ghid de călătorie şi Maersk Dubai, prezentate în diferite expoziţii internaţionale precum cele de la Tate Modern, Level 2 Gallery din Londra în 2007 sau în Bienala de la Taipei în 2008. Proiectul său exprimental de muzică corală, Cântece pentru un viitor mai bun, a fost prezentat la The Drawing Room și Tate Modern la Londra, Western Front la Vancouver, Kunstlerhaus Buchsenhauseuen Innsbruck, MNAC București între noiembrie 2010 și noiembrie 2015. Matei Bejenaru a fost profesor invitat la Université du Québec à Montréal în anul universitar 2011-2012. Între 2012-2013, el a fost artist asociat la Centrul de artă Kettle’s Yard din Cambridge, Marea Britanie.

About project

Argument: The concept of non-fiction refers to a manner of reporting the experiences of reality by presenting the consistency of the facts capable of articulating a public communication event. In the current situation, the exhibition reinterprets the notion of non-fiction taking into account the semiotic transformations which occur in the process of observing reality and interpreting it by means of an artistic fact. Although artistic facts are associated, in most cases, with acts of fictionalization, the three projects exhibited here refer directly to the technological, religious, cultural and political reality of the current historical moment. They employ tactics of self-reflexivity, strategies of transformative processing and poetics of counter-factual interaction. Pointing out in a diagram three types of practices which are trans-substantiated in three artistic projects installed in three spaces, one can delineate a certain manner of thinking the exhibition which is interested in revisiting history, in institutional critique and postcapitalism. Thus, the exhibition conceptualizes an interpretation of artistic subjectivity as a device for critical research and emancipation, in order to configure a non-fictional approach of reality, which reports artistic facts and processes. Works: Dan Acostioaei’s installation proposes a reflection on the potentiality of art to transform reality starting from its actual condition of commodity, symbolic good and fetishized value. Exploiting the idea of the re-enchantment of art in response to the de-sacralisation of everyday life, supported by the long cultural history in which art has played a magic (and thus, ideological) part in the world’s symbolic economy, Dan Acostioaei uses fragments of artistic and religious language in order to construct dysfunctional and highly estheticized communicational processes, which ironically simulate a liturgical function while generating institutional critique. The space, already transformed into a modernist white cube at the artist’s request, is again transfigured into a chapel where the viewer is invited to perform on his own the prayers addressed to contemporary art world, using the objects and text that are being displayed. Conceptualizing a series of references to the movement of Italian autonomists or to the „manifest for an accelerationist politics”, Silvia Amancei & Bogdan Armanu propose an installation consisting of a discursive painting (Operating the Future) and four flags (4 flags for a future of post-capitalism), by means of which they express their critical position towards the present-day socio-economic reality. In this reality, the hegemonic apparatuses of advanced capitalism promote the ideology of spatial occupation and time control through the excessive exploitation of productive forces and the intensive alienation of life. In response to the capitalist monopoly over space (through globalization) and time (through programming), and in response to the economic tendencies to inhibit the politics of subjectivity emancipation, artistic protest may serve to intensify forms of resistance. Thus, imagining a post-capitalist society may be understood as a political case of regaining reality in (due) time. Matei Bejenaru’s work Machine for processing color photo paper is subsequent to Mobile Darkroom Unit project realized in 2013 for Kettle’s Yard Cambridge, in which the artist has designed and constructed a mobile darkroom unit, and undertook a symbolic journey, from East to West, donating the machine to the institution that invited him to realize this project, as a gesture of reverse technologic transfer. In this exhibition, Matei Bejenaru presents a technological device created by himself, accompanied by a technical drawing which indicates the components and the functionality of the machine. According to the artist, „this machine for processing large scale color photographic paper, following a RA-4 chemical procedure, creatively employs technology from the ’60s and ’70s, specific for analog photography. The analogical photographic process is a mere occasion for the analysis of contemporary artistic production whose finality is, many times, immaterial. The artistic creativity encapsulated in the metal, plastic or glue which constitute the physical presence of the sculptural equipment, now obsolete, bereft of any automatization or association with other electronic components, has a precise technological purpose: obtaining high quality large scale color analogical photography in a manner as rudimentary as possible. The significance of the process through which these photographs are obtained is determined by the status of technical knowledge in postcommunist countries like Romania, technologically obsolete and colonized with new technologies, given our inability to produce advanced knowledge in the current globalized world.” Biographies: Dan ACOSTIOAEI (n. 1974) is a visual artist and professor at “George Enescu” University of the Arts in Iași. His works are focused on Romanian society in transition to full-blown capitalism and on the ideological borders between the economic sphere and the conditions of artistic production in Eastern Europe. He conducted a creative workshop in a project coordinated by Alexandra Croitoru at Helios Gallery, Timișoara (“Timisoara Art Encounters”). His artistic projects were exhibited in shows such as “In times of hope and unrest”, MNAC, Bucharest (2015), “Laughter and Forgetting”, Bucharest Art Week festival, Bucharest (2015); ”Few Were Happy with their Condition: Video and Photography in Romania”, Motorenhalle, Dresden, Germania (2015); “Between Democracies 1989-2014 - Remembering, narrating and reimagining the past in Eastern & Central Europe and South Africa”, Johannesburg, Constitution Hill, South Africa (2015); MPRA The School of Kyiv, Kiev Biennale (2015), One Sixth of the Earth - Ecologies of Image, MUSAC, Leon (2012), Transitland: videoart in Central and Eastern Europe 1989-2009, Reina Sofia, Madrid (2010), Illuminations, Level 2 Gallery, Tate Modern, London (2007). Silvia AMANCEI (b. 1991) and Bogdan ARMANU (b. 1991) form an artistic couple based in Iași. Silvia and Bogdan are BA and MA graduates from „George Enescu” University of the Arts, Iași. Frequently employing new media in their works and also trained in mural painting (Silvia) and painting (Bogdan), they attempt to transgress the physical and discursive borders of object (and of the labor inscribed in the production of the object). Working together since 2012, the two artists materialized a series of exhibitions, exploring, analyzing, deconstructing and decomposing the paradigm of life exploitation: “Constellations of Desires” (2016, Iasi), “(No) Future” (2015, Eckernförde, Germania), “No Hope For a Future” (2015, Iasi), “Metropia” (2014, Iasi). Their works were presented in exhibitions such as: “Clinical architectures for a compositionist future”, Bienala CAMERA PLUS (2016, Iași), “In Times of Hope and Unrest” (2015, București), “Between Democracies 1989-2014” (2015, Johannesburg), “Appearance & Essence”, Timisoara Art Encounters (2015, Timisoara), “Visualcontainer TV”, 28th Instant Video Festival (2015, Marseille), “CLOSE-UP” (2015, Prague), “Working Title” (2014, Sf. Gheorghe), “It has already happened” (2013, Iasi). Matei BEJENARU (n. 1963) is a visual artist who lives and works in Iasi where he teaches photography and video art at „George Enescu” University of the Arts. He is the founder of Vector Association in Iași and the director of Periferic Biennial of Contemporary Art. In his latest projects, he analyses the way economic production, technological knowledge, lifestyles and collective representations changed in post-communist countries, employing photography, video, and performance. The immigration of Romanian workers to the West has been under scrutiny in artistic projects such as Travel Guide and Maersk Dubai, presented in international exhibitions such as the 2008 Taipei Biennial or presented in institutions such as Tate Modern, Level 2 Gallery, London. Between 2010 and 2015, his experimental project of choral music Songs for a better future was presented at The Drawing Room and Tate Modern, London, Western Front, Vancouver, Kunstlerhaus Buchsenhausen, Innsbruck and MNAC Bucharest. In 2011- 2012, Matei Bejenaru was a visiting professor at Université du Québec à Montréal. In 2012-2013, he was associated artist at Kettle’s Yard Art Center from Cambridge, UK.

IAȘI
GALERIE IMAGINI / IMAGE GALLERY

NON-fictiuni
NON-FICTIONS